Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Stock Exchange of Thailand  >  IRPC    IRPC   TH0471010Y04

IRPC

(IRPC)
  Rapport
SynthèseGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéCommuniquésPublications officiellesActualités du secteur

IRPC Public : Publication of Invitation Letter for 2020 Annual General Shareholders' Meeting on the Company's website

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
06/03/2020 | 17:49

(Translation)

No. 045/2020

6 March 2020

Subject:

Publication of Invitation Letter for 2020 Annual General Shareholders' Meeting on

the Company's website

To:

President

The Stock Exchange of Thailand

Enclosure:

Protective Measures against the COVID-2019 at AGM 2020

The Board of Directors of IRPC Public Company Limited ("the Company") had resolved to hold 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, 7 April 2020 at 14.30 hrs. at Bangkok Convention Center, 5th Floor Central Plaza Ladprao (Plaza Zone), 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900.

In compliance with Corporate Good Governance, the Company has posted the Invitation Letter for 2020 Annual General Shareholders' Meeting and the relevant documents on the Company's website: www.irpc.co.th, from 6 March 2020 onwards.

Please be informed accordingly. Yours sincerely,

- Arisara Suthasut -

(Miss Arisara Suthasut)

Executive Vice President,

Corporate Affairs and Company Secretary

Corporate Secretary and Compliance Division

Tel. 0-2765-7383

Fax. 0-2765-7999

แนวทางปฏิบัติตนสำหรับผูŒเขŒาร‹วมประชุมสามัญผูŒถือหุŒนปร กรณีการแพร‹ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

µÒÁ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¾Ã‹ÃкҴ¢Í§äÇÃÑÊâ¤âÃ¹Ò 2019 (COVID-19) ºÃÔÉÑ·Ï ÁÕ¤ÇÒÁˋǧã µ‹Íʶҹ¡Òó´Ñ§¡Å‹ÒǨ֧¢Íᨌ§ãËŒ·ÃÒº¶Ö§á¹Ç·Ò§»¯ÔºÑµÔ ´Ñ§¹Õé

  1. ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÒö»‡Í§¡Ñ¹µ¹àͧ䴌â´Â¡ÒÃŌҧÁ×ÍÍ‹ҧÊÁèÓàÊÁÍ´ŒÇÂʺًËÃ×ÍáÍÅ¡ÍÎÍÅ ÃѺ»Ã ÍÒËÒ÷Õè»ÃاÊØ¡ áÅÐÊÇÁãʋ˹ŒÒ¡Ò¡Í¹ÒÁÑ ¡çÊÒÁÒöª‹ÇÂÅ´¤ÇÒÁàÊÕ觨ҡ¡ÒõԴàª×éÍä´Œ Í‹ҧäÃ¡ç ºÃÔÉÑ·Ï ä´Œ¨Ñ´àµÃÕÂÁáÍÅ¡ÍÎÍÅà¨ÅŌҧÁ×ÍäÇŒºÃÔ¡Ò÷‹Ò¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹µÒÁ¨Ø´µ‹Ò§ æ ºÃÔàdzʶҹ·Õè»ÃÐ
  2. ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÍÂً㹡ÅØ‹ÁàÊÕè§ ઋ¹ à¾Ôè§à´Ô¹·Ò§ä»-¡ÅѺ¨Ò¡»ÃÐà·È¡ÅØ‹ÁàÊÕè§ (µÒÁ»ÃСÒÈ¢ ÊÒ¸ÒóÊØ¢) ËÃ×ÍÁÕÍÒ¡ÒÃà¡ÕèÂǡѺ·Ò§à´Ô¹ËÒÂ㨠ÊÒÁÒöÁͺ©Ñ¹·ÐãËŒ¼ÙŒÍ×è¹ËÃ×Í¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃТͧºÃÔÉ à¢ŒÒËÇÁ»ÃЪØÁâ´ÂÊ‹§Ë¹Ñ§Ê×ÍÁͺ©Ñ¹·ÐáÅÐàÍ¡ÊÒÃËÃ×ÍËÅÑ¡°Ò¹ÁÒÂѧºÃÔÉÑ·Ï ¡‹Í¹Çѹ»ÃЪØÁŋǧ˹ŒÒÍ‹ 1 Çѹ ÁÒ·ÕèÊӹѡ¡Ô¨¡ÒÃͧ¤¡Ã ºÃÔÉÑ· äÍÍÒÃ¾Õ«Õ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÅ¢·Õè 555/2 ÈÙ¹Âà͹à¹ÍÃÂÕè¤Í ÍÒ¤Òà ºÕ ªÑé¹ 10 ¶¹¹ÇÔÀÒÇ´ÕÃѧÊÔµ á¢Ç§¨µØ¨Ñ¡Ã ࢵ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã 10900
  3. ºÃÔÉÑ·Ï ¨Ð¨Ñ´µÑ駨ش¤Ñ´¡Ãͧ¾ÃŒÍÁ·Ñé§ÍØ»¡Ã³µ‹Ò§æ ºÃÔàdz´ŒÒ¹Ë¹ŒÒˌͧ»ÃЪØÁ ¡Ã³Õ·Õ辺¼Ù µŒÍ§¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃࢌÒä»ã¹ËŒÍ§»ÃЪØÁ â´Â·‹Ò¹ÊÒÁÒöÁͺ©Ñ¹·ÐãËŒ¼ÙŒÍ×è¹ËÃ×Í¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃТͧº ࢌÒËÇÁ»ÃЪØÁ᷹䴌

จ�งเร�ยนมาเพ�่อทราบและขอความร‹วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล‹าวอย‹างเคร‹ง

COVID-19

Protective Measures against the COVID-2019 at AGM 2020

As the new coronavirus disease outbreaks have been sprawling across several countries, all AGM 2020 attendants are required to protect themselves and also help prevent wider spreading of the viruses and other infections as follows:

  1. Frequently wash your hands by using alcohol-based hand rub or soap and water, eat only well-cooked food, and wear a facemask; however, sanitizer gels will be prepared at the Meeting place.
  2. Shareholders, who either are now in or have recently returned from areas (in the declared countries by the Ministry of Public Health) during the past 14 days, where COVID-19 has been prevalent or are having such respiratory symptoms as fever, coughs and dicult breathing, etc, prior to the meeting's day, must grant a proxy to another person, or to a Company's independent director to vote on your behalf by lling up a proxy form submitted together with required evidences and sending to the Corporate Aairs Oce, IRPC Public Company Limited, No. 555/2, Energy Complex, Building B, 10th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Khwaeng Chatuchak, Khet Chatuchak, Bangkok 10900.
  3. A thermal scanner will be installed at the entrance to screen every participant before entering the meeting room. Those detected with a body temperature of over 37.5 will be barred from joining the meeting, but can appoint a proxy at the site, using a form together with required documents.

Please strictly follow the guidance above and thank you so much for your active co-operation.

La Sté IRPC pcl a publié ce contenu, le 06 mars 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le06 mars 2020 16:48:03 UTC.


share with twitter share with LinkedIn share with facebook
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur IRPC
14/09Lourdement endettée, Thai Airways va pouvoir se restrucurer
AW
06/03IRPC PUBLIC : Publication of Invitation Letter for 2020 Annual General Sharehold..
PU
26/02IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED :
FA
2019IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED :
FA
2018IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED :
FA
2018IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED :
FA
2017IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED :
FA
2016IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED :
FA
2015IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED :
FA
2014IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED :
FA
Plus d'actualités
Données financières
CA 2020 174 Mrd 5 568 M 4 699 M
Résultat net 2020 -6 878 M -220 M -186 M
Dette nette 2020 56 553 M 1 810 M 1 528 M
PER 2020 -5,43x
Rendement 2020 2,40%
Capitalisation 40 821 M 1 304 M 1 103 M
VE / CA 2020 0,56x
VE / CA 2021 0,48x
Nbr Employés 6 409
Flottant 47,6%
Graphique IRPC
Durée : Période :
IRPC : Graphique analyse technique IRPC | IRPC | TH0471010Y04 | Zone bourse
Tendances analyse technique IRPC
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 18
Objectif de cours Moyen 2,52 THB
Dernier Cours de Cloture 2,00 THB
Ecart / Objectif Haut 110%
Ecart / Objectif Moyen 26,0%
Ecart / Objectif Bas -12,5%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Noppadol Pinsupa President
Chansin Treenuchagron Chairman
Nidcha Jirametthanakij Senior Executive VP-Accounting & Finance
Pravet Assavadakorn Executive VP-Innovative Product Center, R&D
Woothisarn Tanchai Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
IRPC-45.65%1 304
CHEVRON CORPORATION-39.78%139 721
IDEMITSU KOSAN CO.,LTD.-28.09%6 182
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓLKA AKCYJNA-51.34%4 622
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED-35.32%4 423
HOLLYFRONTIER CORPORATION-59.79%3 282